top of page
Search
  • Writer's pictureLivestockNews+

ไก่ไข่ ผลผลิตล้นตลาด ปี 2562 เกษตรกรไทย เผชิญปัญหาราคาตกต่ำ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่างเผชิญปัญหาราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มตกต่ำต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายฟาร์มขาดทุนสะสมยาวนาน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มกำลังการผลิต ผลผลิตไข่ไก่จึงเกินความต้องการตลาด ถึงแม้ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ พยายามขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่และผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ออกมาตรการทั้ง ปรับลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ ปลดไก่ยืนกรง และผลักดันไข่ส่วนเกินส่งออก แต่ก็บรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และคาดว่า ในปี 62นี้เกษตรกรผู้เลี้ยงยังต้องเผชิญกับปัญหาผลผลิตต่ำต่อไป


การผลิตปี2562 คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตไข่ไก่14,698.18 ล้านฟองเพิ่มขึ้นจาก14,355.17 ล้านฟองในปี2561 ประมาณ2.39 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการขยายการผลิตตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ด้านความต้องการบริโภค ปี2562 คาดว่าปริมาณการบริโภคไข่ไก่จะเพิ่มขึ้นจากปี2561 เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่และปริมาณการบริโภคไข่ไก่ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง


การส่งออก ปี2562 คาดว่าการส่งออกไข่ไก่สดและผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จะลดลงเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับปี2561เนื่องจากต้องรักษาตลาดส่งออกการนำเข้า ปี2562 คาดว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากโรงงานแปรรูปไข่ไก่ภายในประเทศยังไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ประเภทต่างๆได้อย่างเพียงพอและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกบางประเภทยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่จากกลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง ให้ใช้เป็นส่วนประกอบได้


สำหรับราคา ปี2562 คาดว่าราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศจะสูงขึ้นจากปี2560 เนื่องจากมีการ จัดทำแผนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศรวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ทำให้ความต้องการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาด เริ่มจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลต่อสุขภาพของไก่ไข่อาจทำให้มีภูมิคุ้มกันลดลงและเป็นโรคได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตราการให้ไข่ลดลงได้ ขณะที่หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การจัดงานวันไข่โลกเพื่อประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของไข่ไก่และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ให้เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่ไก่มากขึ้นอย่างไรก็ตามเกษตรกรควรมีการจัดการฟาร์มที่ดีรวมทั้งมีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาผลผลิตเกินความต้องการบริโภค

347 views0 comments
bottom of page