top of page
Search
  • Writer's pictureLivestockNews+

เนื้อไก่ไทย ไร้ฮอร์โมน
เนื้อไก่ไทย ไร้ฮอร์โมน

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย กล่าวในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย ประจำปี 2562 ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว์ปีก อย่างไก่ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ รวมถึงการผลิตไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก แต่มีคุณภาพสูงมาก อยากให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย


“ไทยสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศผู้นำการผลิตของโลกได้ สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตของไทยได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมน ยืนยันได้ว่าขณะนี้ไม่มีการใช้ และกฎหมายที่กรมปศุสัตว์ดูแลอยู่ก็ห้ามไม่ให้มีการใช้ฮอร์โมนในการเลี้ยงสัตว์เช่นกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสุขภาพไก่ให้มีสุขภาพของทางเดินอาหารที่ดี สามารถดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของไก่ได้ดี ทำให้ได้ไก่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค” นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกนายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องเทคโนโลยีด้านอาหาร และอาหารปลอดภัย ขณะที่เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องก้าวตามให้ทัน โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ จึงสอดแทรกข้อมูลทางวิชาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆในระดับโลก ที่ได้จากการร่วมประชุมระดับนานาชาติ


ในปีนี้สมาคมฯ จัดสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลในการเลี้ยงไก่” พร้อมสรุปข้อมูลงานวิจัยจากการประชุมนานาชาติที่โปแลนด์และสหรัฐอเมริกา ปี 2562 มาเผยแพร่พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลกที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตว์ปีก เพื่อร่วมพัฒนาอาหารคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค โดยในงานนี้ยังเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยของนิสิตและนักศึกษาไทยด้วย


ประเทศไทยเป็น 1 ใน 80 ประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก โดยประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ด้วยงานศึกษาวิจัยที่หลายประเทศร่วมมือกันทำให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก สามารถนำมาพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน และได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ปีกที่ปลอดภัย ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ


16 views0 comments

Comments


bottom of page